Regulamin

1.    Definicje

 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 • Dostawca – Nutrigen Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kościuszki 25/5, 50-011 Wrocław, KRS 0000851334, REGON 386589960, NIP 8971881125.
 • Baza Danych – oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki zawierający aktualne dane polskich firm i instytucji, pod nazw. “Przeglad Firm”, do którego prawa wyłączne przysługują Dostawcy.
 • Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez Dostawcę, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwania przeglad-firm.pl
 • Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 • Klient – oznacza każdą osobę – fizyczną lub prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzysta z usług Dostawcy
 • Wyszukiwarka – oznacza narzędzie do zarządzania danymi umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie i zestawienie danych zawartych w Bazie Danych, integralnie związanych z Bazą Danych, do której prawa przysługują Dostawcy.
 • Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).
 • Usługi wyszukiwawcze – usługi pozwalające Użytkownikom na zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych – osoba powołana przez Administratora do monitorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

2.    Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Regulacje zawarte w Regulaminie służą w szczególności zapewnieniu prywatności Użytkowników, ochronie gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwu korespondencji.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3 poniżej, Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez Dostawcę lub inne uprawnione podmioty wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych niezbędnych dla funkcjonowania Serwisu.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie, z treści udostępnionych w ramach Serwisu przez Dostawcę.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

3.    Dodawanie opinii

 1. Dostawca daje Użytkownikom Serwisu możliwość publikacji opinii i ocen o przedsiębiorcach, których dane są zawarte w Bazie Danych publikowanej w Serwisie
 2. Opinie mogą odnosić się jedynie do działalności przedsiębiorcy, którego dotyczą. Użytkownik Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść dodanych przez siebie opinii.
 3. Zabrania się dodawania opinii, zawierających treści reklamowe lub nie zamówionej informacji handlowej.
 4. Opinie zamieszczane w Serwisie nie mogą naruszać prawa, dobrych obyczajów, dóbr osobistych osób trzecich czy zasad współżycia społecznego.
 5. Dostawca może odmówić publikacji opinii lub usunąć opinię opublikowaną, jeżeli stoi ona w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, prawem, prawami osób trzecich lub godzi w dobre obyczaje.
 6. Chcąc dodać opinię o przedsiębiorcy Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin.

4.    Warunki techniczne świadczenia usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest:
 • Przeglądarka internetowa Edge w ostatniej stabilnej wersji, FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.google.pl/intl/pl/chrome/)
 • Program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL / TLS oraz autoryzację połączenia SMTP (np. Eudora, Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Netscape Messenger, Opera, The Bat!)

5.    Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie Usług Informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna portalu (przeglad-firm.pl) poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

6.    Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

 1. Dostawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 3.  Dostawca nie udziela gwarancji, że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Dostawca ma w szczególności prawo zawiesić działalność Serwisu, zmienić jego treść oraz układ.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
 5. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, Dostawca wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu za szkody poniesione przez Użytkowników oraz utracone przez nich korzyści.
 6. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe Dostawca wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Serwisu, zgodnie z art. 12, 13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Zakazane jest dostarczanie do Serwisu przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy do wiadomości, opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść opinii umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie.
 8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.    Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują Dostawcy. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Serwisu Usługi wyszukiwawcze. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego komercyjnego rozpowszechniania ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy Danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwawczych mogą być dokonywane wyłącznie przez Dostawcę lub podmioty działające na jego zlecenie.
 2. Dostawca niniejszym informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki oraz materiały wideo. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 3. Dostawca niniejszym informuje, że umieszczając w swoich reklamach marki, loga, znaki towarowe Klient oświadcza, iż posiada odpowiednie prawa autorskie do zamieszczanych w reklamie elementów graficznych (w tym zamieszczanych logo i znaków towarowych) i ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich. Klient udziela Dostawcy nieodpłatnej niewyłącznej licencji z prawem do udzielania sublicencji do wykorzystania zamieszczonych w reklamie elementów graficznych na czas nieokreślony. Licencja obejmuje prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką fotograficzną, techniką zapisu cyfrowego i innymi znanymi sposobami reprodukcji, wprowadzanie do pamięci komputera, włączenie do zbioru danych Dostawcy oraz powszechne udostępnianie, w tym w sieciach komputerowych i teleinformatycznych i sieci Internet.
 4. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie okaże się w całości lub jakiejkolwiek części nieprawdziwe Klient zobowiązuje się zaspokoić roszczenia osób trzecich oraz pokryć szkody i koszty Dostawcy związane z ww. roszczeniami. Klient oświadcza, iż zamieszczane elementy graficzne nie naruszają obowiązujących norm prawnych i zasad współżycia społecznego.
 5. Użytkownicy, udostępniając materiały/treści w ramach Serwisu niniejszym wyrażają zgodę na wykorzystanie takich materiałów/treści, w granicach osobistego użytku, przez pozostałych Użytkowników a Dostawcy przyznają prawo do ich kopiowania, opracowania, i publicznego udostępniania w sieci Internet.
 6. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:
 • zapis treści magnetyczny lub technikę cyfrową,
 • wyświetlenie treści na ekranie monitora.

8.    Ochrona prywatności

0.    Dostawca uruchamia Serwis oparty na założeniu możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

 1. Dostawca zastrzega jednak, że dostęp do określonych treści/serwisów w ramach Serwisu może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą, ale nie muszą stanowić danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.
 2. W przypadku zaistnienia konieczności uzyskania od Użytkownika danych, które stanowić będą dane osobowe w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 8.2 powyżej, w szczególności dla dokonania rozliczeń z tytułu przeprowadzonych transakcji, Użytkownik wraz z formularzem odnoszącym się do tej kategorii danych uzyska informację na temat sposobu i celu przetwarzania danych, administratora oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.
 3. W przypadku danych przekazanych przez Użytkownika niebędących danymi osobowymi, Dostawca dołoży najwyższej staranności, aby dane takie były gromadzone i przetwarzane z poszanowaniem prywatności Użytkowników. Dostawca będzie wykorzystywał takie dane wyłącznie w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników (min. w celu dostosowania emitowanych reklam do upodobań poszczególnych Użytkowników).
 4. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, upoważnia Dostawcę do przekazania zgromadzonych danych niebędących danymi osobowymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w ustępie 8.2 powyżej, w postaci opracowania charakteryzującego strukturę demograficzną odbiorców Serwisu, kontrahentom/reklamodawcom Dostawcy.
 5. Użytkownicy zobowiązani są zachować w poufności parametry dające dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednie hasła. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ryzyko Użytkowników i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niezamierzony przez Użytkownika i podjęcie odpowiednich działań przez Dostawcę.

9.    Postanowienia końcowe.

 1. Dostawca ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu
 2. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie przeglad-firm.pl
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu
 4. Wszelkie zapytania Użytkowników powinny być kierowane pod adres: Nutrigen Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 25/5, 50-011 Wrocław.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2022 roku.